آترو صنعت

نتایج تست‌های گوگرد و مرکاپتان زدایی

نتایج تست های گوگرد و مرکاپتان زدایی که در پژوهشگاه صنعت نفت انجام پذیرفته است :   1. تست اول   2. تست دوم   3. تست سوم   4.تست چهارم   5. تست پنجم   6. تست ششم     7. تست هفتم